Samferdsel

Politikk for Liberalistene Møre og Romsdal.

Herunder er ei liste over nødvendige og konkrete tiltak for samferdsel:

  1. Møreaksen må utføres etter gjeldende plan i samferdselsprosjektet E39 Romsdalsfjorden. Fylket skal ikke vedta andre utredninger. Dette fordi prosjektet er allerede godt i gang og ytterlige drøftinger av alternativer ikke havner lengre enn i tegnestua. Veien er ikke bestemt for å være en snarvei mellom Trondheim og Kristiansand, men for å knyte mørebyene tettere sammen. Dessuten vil vi verne Veøya og Sekken, og vil vi legge til rette for fastlandsløsning for Gossen som er en viktig økonomisk brikke i fylkets næringsliv.
  2. Med samme fornuft og med hensyn til tidligere vedtak i NTP støtter vi også Hafast som fjordkryssing i Sunnmøre.
  3. Trafikkgrunnlaget i ytre Nordmøre er for tynt for å kunne mene at Halsafjorden skal være ferjefri. Vi åpner for et helprivat prosjekt som ikke får tilskudd av statlige ledd. Vi satser heller for en oppgradering av fylkesvei 62 Hjelset – Sunndalsøra og riksvei 70 fra Sunndalsøra til E6 i Oppdal. OPS som minsteambisjon.
  4. Eksportveien E136 trenger full fokus. Det må vurderes vei i ny tunnel fra Innfjord til Trollveggen trafikkstasjon, eventuelt med kryss til fv. 63 (Trollstigveien). Dette prosjektet må være helprivat. OPS som minsteambisjon.
  5. Aksjeselskapet som krever inn bompenger for Bremsnestunnelen på rv. 64 helprivatiseres med målsetning om utfasering av bompenger innen 2030. Også driften av fylkesveiprosjektet Nordøyvegen må privatiseres.
  6. Samferdselsbyråkratiet bør avvikles. Det er ingen vits i å sette pensjonerte politikere i styreorganer av dyre aksjeselskap som strider mot hverandres ambisjoner. Det er mange AS-er som gjør ingenting annet enn PR-arbeid. Dette har vi utmerkede private foretak for.
  7. FRAM MR bør privatiseres.
  8. Bypakken i Ålesund er for drøy. En ny omkjøringsvei må vurderes sør for sentrum ved anløpskaiene med ny bro over brosundet istedenfor en dyr tunnel. Busstilbudet må privatiseres.
  9. Liberalistene er motstandere av et bilfritt sentrum i mørebyene med mindre næringslivet og huseiere ønsker dette i bestemte gater eller deler av gater. Men ikke ufrivillig.
  10. Vi er motstandere av dyre såkalte «miljøgater». Nødvendige tiltak som gang- og sykkelstier og bredere veier med midtstriper (7 meter) må prioriteres.