Program Ålesund

Program for Liberalistene Ålesund.

Innbyggerne av Nye Ålesund fortjener noen som våger å si nei til ukritisk disponering og sløsing av skattebetalernes penger. Nye Ålesund bør slippe å være bekymret for sin egen økonomiske framtid, når kommunen ikke klarer å holde seg innenfor budsjettet.

Samferdsel

Eksisterende bypakke må skrotes. Det at bilister igjen skal finansiere «alt annet» enn veirelatert vedlikehold og utbygging, er ikke akseptabelt. Nye planer innen trafikk og samferdsel skal sette søkelys på trafikkavvikling og trafikksikkerhet. I Nye Ålesund kan det åpnes for en desentralisering av fylkeskommunale kollektivtiltak som kan suppleres med private aktører, slik at busstilbudet i Ålesund har friere tøyler.

Miljø / Energi

Vi sier nei til ytterlig vindkraft på Nordøyene. Det skader sårbar natur, om vindmøllene plasseres til havs eller på land. Vindkraft koster dessuten mer enn det smaker. Når politikerne vil gjennomføre såkalte grønne, ulønnsomme prosjekter, sendes regningen alltid til skattebetalerne.

Vi er også ekstra oppmerksomme når det angår nye såkalte stikk-ut-stier som skjærer tvers gjennom hekkeplasser og naturlige biotoper. Politikere skal ikke forårsake forsøpling eller unødig påføre naturen skade.

Eiendomsskatt

Eksisterende eiendomsskatt må fases ut. Ålesundere har gjennom eiendomsskatten betalt inn dobbelt så mye av gjelden til ROBEK, samtidig som budsjettene er blåst opp. Eiendomsskatt er en enkel løsning for dårlige disponeringer av eksisterende midler. Ingen skal belastes med høyere eiendomsskatt.

Selvfølgelig tar vi i betraktning de årsverkene som er totalt avhengig av den skatten. En utfasering skal ikke gå utover nødvendige ressurser. Derfor skal nykommunens økonomi forberede seg på å planlegge nødvendige budsjettinnstramninger for å innlemme disse stillingene.

Barnehage / SFO / Heldagsskole

Skoler og barnehagene selv er best kjent med de utfordringene som ligger på den enkelte skole og barnehage. De bør selv ha større innflytelse på hvordan man opprettholder høy kvalitet og gode tilbud. Private aktører skårer best på tilfredshetsundersøkelser, og det er derfor ingen bra sak at dette området bør føres tilbake til offentlig ansvar. Det er tilbudet vi gir våre barn som bør ligge i fokus, ikke om det er en offentlig eller privat aktør.

Helse

Brukerens individuelle behov må ligge i fokus for de helsetjenester som tilbys. Det er brukerne selv, og tilbyderne av helsetjenester, som er best kjent med utfordringer på sin institusjon. Derfor bør brukeren og institusjonen selv ha større innflytelse på hvordan man ønsker å opprettholde et best mulig tilbud.